Afdrukken

Algemeen BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) kan binnen een organisatie hulp verlenen bij een ongeval en/of calamiteit. De wetgever verplicht ieder bedrijf om de bedrijfshulpverlening zowel op papier als in praktijk geregeld te hebben.

Verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbo-wet

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. Deze bedrijfshulpverleners hebben de taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Taken van de bedrijfshulpverlener

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn als volgt omschreven in artikel 15 van de Arbowet:

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

 

Artikel 15

 
 • 1De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

 • 2Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  • a.het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • b.het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

  • c.het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

 • 3De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

 

Let op! Een bedrijfshulpverlener is geen professionele hulpverlener. De BHV'er mag zichzelf niet in gevaar brengen bij het helpen van collega’s.

 

Het aantal aan te stellen Bedrijfshulpverleners (www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverleners)

Volgens de Arbowet moeten er in een organisatie BHV'ers aanwezig zijn. Hoeveel hangt af van het aantal werknemers en van de risico’s in uw bedrijf. BHV'ers moet ieder jaar bijscholing krijgen. Is de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf niet in orde, dan kan de Inspectie maatregelen nemen. U kunt zelfs een boete krijgen.

Als richtlijn wordt uitgegaan van het volgende:

Bij 250 werknemers zijn minstens 5 bedrijfshulpverleners verplicht. Voor bedrijven van 250 tot 1.000 werknemers wordt gerekend dat 2% van het aantal werknemers bedrijfshulpverlener is.

Voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers moet 1% van het totaal aantal te beschermen personen (werknemers, gasten en bezoekers) bedrijfshulpverlener zijn. Voor iedere mindervalide werknemers dient 1 extra bedrijfshulpverlener te zijn aangesteld. Daar altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn, dient men bovenop de 2% het aantal aan te stellen bedrijfshulpverleners te vermenigvuldigen met 1,8 om verlof en verzuim te kunnen opvangen.

Bij bedrijven in de gezondheidszorg, kinderopvang en minder valide gaan we rekenen met 1 op de 10 werknemers ( incl. bezoekers ) die bedrijfshulpverlening moet hebben.

Bedrijven met een extra risico op ongevallen of brand dienen zorg te dragen voor extra scholing. Bijvoorbeeld: een zwembad dient zijn medewerkers niet alleen een BHV-diploma te laten behalen, maar ook dient een aantal medewerkers extra te zijn geschoold voor EHBO en reanimatie. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken dienen de bedrijfshulpverleners extra te scholen voor calamiteiten met deze stoffen enz.

Tegenwoordig wordt het aantal BHVérs bepaaldt d0or uw risicoinvetaristaie, hierin hoor u aan te geven hoeveel bhvérs er aanwezig dienen te zijn om alle taken naar behoren uit te voeren.

 
 •  

 

 

 •  

  •  

  •  

   •  

    

 •  

 •