Afdrukken

Privacy Polici

 

 

Kwant's 5 Ehbo & BHV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante  informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Kwant's 5 EHBO & BHV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-  en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

   verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

   nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

   uw persoonsgegevens;

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

   van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

   van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

   deze respecteren.

Als  Kwant's 5 EHBO & BHV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via  de  contactgegevens  onder aan de website.