Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cursist(e) : degene die de cursus daadwerkelijk volgt
  • Contractant(e) : degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus

Artikel 2 – Aanmelding

De aanmelding geschiedt door het aanmeldingsformulier ingevuld terug tezenden aan Kwant’s 5. Hierna ontvangt de contractant(e) een offerte. Door ondertekening van de offerte verklaart de cursist(e) en/of contractant(e) dezealgemene inschrijvings- en betalings-voorwaarden te kennen, te accepteren en zich daarmee definitief in te schrijven voor de cursus. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen. Kwant’s 5 behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cursist(e) niet te aanvaarden.

Artikel 3 – Indeling

De cursusplaatsen worden door Kwant’s 5 en de contractant(e) vastgesteld. Kwant’s 5 behoudt zich het recht voor de indeling van alle cursussen voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Uiteraard zal Kwant’s 5 alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor de cursist(e) zoveel mogelijk te beperken. Kwant’s 5 is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist(e) en/of contractant(e) voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

Een cursus gaat door wanneer naar het oordeel van Kwant’s 5 voldoende cursisten zullen deelnemen. Bij onvoldoende aanmeldingen is het mogelijk dat de cursus wordt geannuleerd. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht; Kwant’s 5 biedt u dan een passend alternatief aan.

Artikel 4 – Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Kwant’s 5 in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les worden geweigerd. Kwant’s 5 behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een geautoriseerde opleider te laten verzorgen.

Artikel 5 – Cursusgeld

De contractant(e) en/of de cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of de cursus al of niet, geheel of gedeeltelijk wordt gevolgd. Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de contractant(e) en/of cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. (uitgezonderd de bepaling in artikel 9) Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6 – Reis- en verblijfkosten

Reiskosten boven de 75 km visa versa en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 7 – Betaling

De contractant(e) en/of cursist(e) dient 50% van de netto cursusprijs vooraf te betalen. Het restant wordt na voltooiing van de cursus betaald.Bij niet tijdige betaling kan toegang tot de lessen worden geweigerd. Het lesmateriaal wordt niet eerder uitgereikt dan dat de aanbetaling voldaan is.

Alle bedragen zoals hier worden beschreven, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De betalingen van de factuur dienen te geschieden voor de vervaldatum die op de factuur vermeld staan. Bij te late betaling is er een schadevergoeding van 10 % over het factuurbedrag heen verschuldigd met een minimum van € 50,00.

Indien de contractant(e) zich niet houdt aan de betalingsverplichting zal Kwant’s 5 de vordering overdragen aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor. Alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte zijn voor rekening van de contractant(e) en/of cursist(e).

Onverminderd de betalingsverplichting van de contractant(e) en/of cursist(e) behoudt Kwant’s 5 zich het recht voor de cursus op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als de opdrachtgever niet binnen twee maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De diploma’s c.q. certificaten worden niet eerder uitgereikt dan dat de factuur voldaan is. Pas na complete betaling van de factuur zullen de certificaten en/of diploma’s die verlengd moeten worden naar uw worden toegestuurd.

Artikel 8 – Examen

De cursist(e) die niet slaagt voor het examen mag tegen betaling van 50% van het cursusgeld de opleidingscursus opnieuw volgen. Het examengeld dient echter wel volledig voldaan te worden. Dit geldt uitsluitend wanneer de cursist(e) aan alle lessen heeft deelgenomen. Mocht de cursist(e) na dit examen nogmaals niet slagen en de opleidingscursus nogmaals willen volgen, dan moet de volledige cursusprijs betaald worden.

Artikel 9 – Annuleren

Annuleren (opzeggen van de cursus door de contractant(e)) is alleen mogelijk indien binnen 10 dagen na inschrijving per aangetekend schrijven de cursus wordt opgezegd (datum poststempel).

Het tussentijds opschuiven van de cursus is éénmaal en alleen mogelijk als er zeer dringende persoonlijke redenen bestaan. Dit moet schriftelijk gemeld worden aan de directie van Kwant’s 5. Indien de cursist de cursus wil opschuiven, binnen 5 dagen voor aanvang van de cursus worden de gemaakte kosten (lunch, huur e.d.) in rekening gebracht. Als de cursist(e) de cursus nogmaals wil opschuiven is dit alleen mogelijk tegen een betaling van 10% van de opleidingskosten. Geschiedt ontbinding van de gesloten overeenkomst door de contractant(e) na de eerder genoemde 10 dagen, dan verplicht contractant(e) zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Indien contractant(e) tijdens de cursus de overeenkomst ontbindt, is de contractant(e) de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10 – Klachten

In geval van een klacht met betrekking tot de cursus kan men zich binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven wenden tot de directie van Kwant’s 5. Zolang de klacht door Kwant’s 5 niet schriftelijk is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van contractant(e) in stand. Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan een rechter worden voorgelegd.

Artikel 11 – Auteurs- en eigendomsrecht

Van alle door Kwant’s 5 verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwant’s 5. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen op straffe van 3x de totale opleidingskosten. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van Kwant’s 5.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Kwant’s 5 EHBO & BHV evenals zijn instructeurs zijn te aller tijden nooit aansprakelijk voor handelingen en of doe gedragingen van cursisten waaruit schade en of letsel voortvloeit aan personen of gebouwen waaruit deze ontstaan is. Kwant’s 5 is evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houden met ( de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. De Opdrachtgever vrijwaart Kwant’s 5 EHBO & BHV tegen alle aanspraken van derden terzake. Derhalve geschiedt deelname altijd op eigen risico.

Artikel 13 – Inhuren instructeurs

Ingehuurde instructeurs door Kwant’s 5 dienen een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Kwant’s 5 zal de schade ontstaan tijdens cursussen aan de contractant(e) verhalen op de ingehuurde instructeur.

Artikel 14 – Einde overeenkomst

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst

© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero